• Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep jest Glam Katarzyna Skrzypiec ul. Żeromskiego 9/79

 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również:„RODO”)

 3. Podstawy przetwarzania danych:

  - w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie złożonego zamówienia poprzez sklep www.glamsklep.pl, lub przesłany email z zapytaniem ofertowym.

  - w celu obsługi posprzedażowej, reklamacyjnej

  - w celu przedstawienia oferty handlowej, informacyjnej na podstawie zgody Klienta lub jego zapytania (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO);

 4. Kategorie danych, które przetwarzamy:

  - podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, nazwa firmy)

  - adres korespondencyjny 

  - adres elektroniczny – email.

  - nr telefonu kontaktowego

 5. Odbiorcy danych osobowych.

  - Dane osobowe Klienta są wykorzystywane jedynie w celu dokonania wysyłki zamówienia poprzez firmę pocztową wskazaną przez niego w zamówieniu.

 6. Okres przechowywania danych:

  - Dane przechowywane są do czasu wyrażenia sprzeciwu lub prośby o ich usunięcie.

 7. Prawa klienta.

  - W związku z przetwarzaniem danych osobowych klient ma prawo do dostępu do nich, ich zmiany lub ich usunięcia, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 8. Informacja o dobrowolności podanych danych.

  - Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne w celu zawarcia umowy sprzedaży.

 9. Bezpieczeństwo danych.

  - Administrator danych dba o ich bezpieczeństwo. Dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.